Home Leiden Bestuur Streekomroep verbreekt per direct alle banden met Sleutelstad producent Chris de Waard, Sleutelstad website weer online

Bestuur Streekomroep verbreekt per direct alle banden met Sleutelstad producent Chris de Waard, Sleutelstad website weer online

door Emile van Aelst

Niet geheel onverwacht heeft gistermiddag het bestuur van de streekomroep alle banden met Sleutelstad producent Chris de Waard verbroken. Bij terugkomst van een nog geen tien minuten durende vergadering met de enige overgebleven officiële bestuursleden Didos van Dam, Carlo Borsboom en Alfred Beekhuizen bleken alle medewerkers van Sleutelstad geen toegang meer te hebben tot het systeem. Een hele dag voorbereidde uitzending van Nieuws071 werd tien minuten van te voren door het bestuur en Unity gecancelled. Later op de avond kwam er via Rudo Slappendel, producent van Unity, een brief van het bestuur aan alle medewerkers, waarin zij met mooie woorden het vertrek van de Waard aankondigden.

Niet dat het de medewerkers van Sleutelstad verbaast, maar het bestuur legt alle verantwoordelijkheid voor de beslissing bij Chris de Waard. Terwijl daar het probleem nou juist niet ligt. Het bestuur heeft van begin af aan nooit gecommuniceerd met de medewerkers. Tijdens een medewerkersborrel eind maart beloofde het bestuur beterschap en vroeg iedereen zich met vragen tot het bestuur te wenden. Tot nog toe heeft niemand nog een antwoord op zijn of haar vragen gekregen. Het ging niet alleen over de gedwongen verhuizing naar Leiderdorp, maar vooral om het bezuinigen op de journalistiek, waardoor het accent meer op een muziekzender dan een nieuwszender komt te liggen.

Het bestuur zegde toe dat er een klankbordgroep zou komen en ingrijpende beslissingen uitsluitend zouden worden genomen na overleg met de klankbordgroep. De groep is een keer bij elkaar gekomen om kennis te maken en daarna heeft niemand meer iets gehoord. Het bestuur roept nu iedereen op om donderdagavond naar Unity te komen waar het bestuur dan uitleg geeft op alle vragen. Uiteraard zullen er geen of weinig medewerkers van Sleutelstad naar deze vergadering gaan omdat ze al ruim drie maanden op antwoorden van hun schriftelijke vragen zitten te wachten. Daarnaast hebben ze het veel te druk met het verzorgen van het nieuws voor Leiden en de regio.

Sleutelstad brengt al 22 jaar het nieuws van Leiden en de regio en blijft dat ook als haar taak zien. Vandaar dat vanaf vanmiddag de originele Sleutelstad website weer in de lucht is en we daar voorlopig tot er een andere oplossing is ons nieuws op blijven uitzenden. De streekomroep bleef tot vanmiddag nog gebruik maken van een kopie van de site die eigendom van Sleutelstad is. Er is het bestuur en Unity te verstaan gegeven direct te stoppen met oneigenlijk gebruik van de website. Voor de goede orde onderstaande foto is het uiterlijk van de Sleutelstad site.

Ik snap dat er mensen zijn die wel een ander her en der hebben gelezen of gehoord, zoals bijvoorbeeld het perfecte opiniestuk van Binnert Glastra in het Leidsch Dagblad van afgelopen zaterdag, maar er verder niet veel van begrijpen. Een ding is duidelijk, een fusie kan breken maar medewerkers van Sleutelstad zijn onbreekbaar en gaan door met waar ze voor zijn, het brengen van nieuws. Verslaggever Jan Frenssen heeft naar aanleiding van de brief van het bestuur een aantal vragen gesteld aan het bestuur. Het is een behoorlijk groot stuk, maar als je dat gelezen hebt dan snap je meer van het probleem en kan je je eigen conclusie trekken. De cursief gedrukte teksten zijn delen uit de brief van het bestuur, daaronder de vragen van Jan.

Beste Didos, beste bestuursleden,

Hierbij een aantal vragen over dit besluit. Ik hoop graag dat deze spoedig beantwoord kunnen worden. Gezien de lastminute bekendmaking van de bijeenkomst donderdag zie ik geen mogelijkheid daarbij aanwezig te zijn.

Vragen over de brief van 8-7

Het opzeggen van de samenwerking met Chris de Waard betekent niet dat de fusie niet is gelukt. De bestuurlijke fusie is al een jaar geleden afgerond en sinds februari 2024 zenden we uit onder de naam ‘Unity, met het nieuws van Sleutelstad’.

Hoe beoordeelt u het feit dat er ondanks de bestuurlijke fusie sinds het opstappen van Luuk, er sinds enige tijd geen enkel bestuurslid meer uit het voormalige Lorelei-bestuur meer deel uitmaakt van de omroep? Zou u dit als een succesvolle fusie beschouwen, waarin iedereen vertegenwoordigd is?

Klopt het dat de stichtingen NIET gefuseerd zijn, maar dat enkel de bestuursleden in alle stichtingen ingeschreven zijn?

Klopt het dat de recente wijzigingen in het bestuur niet gecommuniceerd zijn met de KVK? Zijn jullie ervan bewust dat dit binnen één week na de bestuurswissel moet gebeuren?

Om te onderzoeken of het vertrouwen in de samenwerking hersteld kon worden is de onafhankelijke brancheorganisatie NLPO ingeschakeld, waarbij op hun advies er de afgelopen maand een kwartiermaker is gestart. Geconcludeerd wordt nu dat er geen vertrouwen meer is in een samenwerking met Chris de Waard.

Door wie is deze conclusie getrokken? Is dat door het bestuur of door de kwartiermaker?

Als het door de kwartiermaker is, kan zijn rapport openbaar gemaakt worden?

Dat gezegd hebbende, wat is de precieze opdracht die meegegeven is aan de kwartiermaker? Dit gezien daar onduidelijkheid over blijkt te zijn ontstaan?

Vanaf het begin is het duidelijk dat het bestuur verdere samenwerking met Chris de Waard niet zag zitten. Waarom is er toch gekozen om een kwartiermaker aan te stellen, als jullie besluit in zekere zin al vast stond? Hoe kunt u dit uitleggen aan de aangesloten gemeenten die u voor de kwartiermaker een flinke bijdrage vroeg?

Het bestuur van de streekomroep betreurt het besluit. Er lag voor de twee producenten een unieke kans om samen leiding te geven aan een succesvolle nieuwe streekomroep en de hele regio op professionele wijze te voorzien van nieuws en programma’s. Het is bijzonder jammer dat de samenwerking met Chris niet is gelukt, maar moeten ons ook aan onze publieke taak houden om een professionele en gezonde streekomroep neer te zetten. Daarbij hebben we onze blik vooruit.

Hoe beoordeelt het bestuur zijn eigen functioneren? Zeker in het kader van ‘professioneel handelen’?

Ik verwijs dan naar de brief die naar de Leidse gemeenteraad gestuurd is waarin de heer de Waard voor leugenaar uitgemaakt werd?

Hoe beoordeelt het bestuur het wegbezuinigen van de eindredactie en het feit dat dit niet naar de betreffende eindredacteuren gecommuniceerd werd? Vind het bestuur het professioneel dat deze medewerkers de beëindiging van hun dienstverband bij de omroep hebben moeten lezen in een openbaar gemaakte begroting?

Hoe beoordeelt het bestuur zijn politieke antenne? Waarom is de telefoon niet opgenomen toen wethouder Yvonne van Delft belde? Waarom is er een subsidieverzoek gestuurd naar de aangesloten gemeenten die vol spel- en taalfouten stond? Waarom is er over zowel het subsidieverzoek, als de brief naar de gemeenteraad niet met de organisatie gecommuniceerd?

Waarom is er, buiten de zeer onregelmatige bestuursbrieven geen enkele keer inhoudelijk ingegaan op vragen en opmerkingen van vrijwilligers? Ondanks de belofte van het bestuur inhoudelijk terug te komen op alle vragen?

Het is bijzonder jammer dat de samenwerking met Chris niet is gelukt, maar moeten ons ook aan onze publieke taak houden om een professionele en gezonde streekomroep neer te zetten.

Hoe is het bestuur van plan zich de komende tijd aan de publieke taak te houden? Gezien de wettelijke eisen op het gebied van cultuur, nieuws en sport? En ook gezien het feit al deze onderdelen ondergebracht waren bij Sleutelstad?

Hoe beoordeelt het bestuur het dictaat om Sleutelstad Nieuws van 8-7 een uur voor de uitzending te annuleren? Hoe voldoet het bestuur hiermee aan zijn wettelijke taak van nieuwsvoorziening? Hoe draagt het buitensluiten van alle redacteuren van de website hier aan bij?

De Streekomroep biedt ruimte aan eenieder met passie voor het maken van radio en tv. Ook voor de medewerkers die eerder onder aansturing vielen van Chris de Waard. Het bestuur organiseert op korte termijn een informatiebijeenkomst en ook wordt met alle medewerkers (vrijwillig en betaald) een gesprek aangegaan.

Waarom zijn deze gesprekken niet eerder gevoerd, ondanks dat er beloofd was vrijwilligers en medewerkers beter bij de besluitvorming te betrekken?

Waarom is de klankbordgroep slechts eenmaal bijeengekomen? Wilde het bestuur wel tot een oplossing komen?

Waarom zijn alle accounts geblokkeerd? Waarom moeten we naar Unity toe om de accounts te laten deblokkeren? Is het bestuur zich ervan bewust dat er een nogal vijandige sfeer leeft waarbij vrijwilligers van Sleutelstad zich niet veilig voelen op de redactie van Unity?

Hoe beoordeelt het bestuur de uitingen van Rudo Slappendel over vrijwilligers tijdens de borrel op de Sleutelstadredactie eerder dit jaar? Blijkt hieruit volgens het bestuur dat er ruimte is voor ‘een ieder met passie voor het maken van radio en tv’? Of enkel als ze aan de eisen van de heer Slappendel voldoen?

Overigens tevens de vraag: is er ook ruimte voor de medewerkers met een passie voor nieuws? Dat is immers waarvoor de omroep gefinancierd wordt door aangesloten gemeenten.

Waarom verwacht het bestuur dat vrijwilligers en medewerkers actief blijven bij een organisatie die vanaf het begin op geen enkele manier naar ze om heeft gekeken? Een organisatie die belofte na belofte doet, maar die geen enkele keer nagekomen is?

De streekomroep blijft voorlopig onder de naam ‘Unity, met het nieuws van Sleutelstad’ uitzenden. Het streven is om dit najaar een nieuwe naam aan de streekomroep te geven.

Waarom denkt het bestuur dat het passelijk is om de naam Sleutelstad te blijven gebruiken, terwijl de samenwerking met Sleutelstad is opgezegd?

Is er al nagedacht over de naam van de nieuwe omroep? Wordt dat misschien Streekomroep071, wat in alle toonaarden ontkend werd? In dat geval wil ik benadrukken dat Wassenaar de netcode 070 heeft. Hebben jullie nagedacht over de naam Unity.nu? Dat lijkt me nou echt een leuke en toepasselijke naam voor deze organisatie.

Mede in het kader van gezond financieel beleid kiest het bestuur ervoor om per direct alle activiteiten vanaf de locatie in Leiderdorp uit te voeren en budgettaire keuzes te maken die minimale invloed hebben op de medewerkers van de omroep. Hierdoor kunnen alle medewerkers hun werkzaamheden blijven uitoefenen

Wat is er gebeurd met de belofte dat de sleutelstad-studio openbleef tot september? Heeft het bestuur per direct alle financiële verplichtingen ten opzichte van de Leidse studio opgezegd? Hoe dient Sleutelstad BV hiermee om te gaan? Beoordeelt het bestuur zich als een betrouwbaar werkgever?

Hoe beoordeelt het bestuur de keuze om de huisvestingskosten in Leiderdorp te vervierdubbelen? Ik dacht dat er juist te veel uitgegeven werd aan huisvesting?

De huidige huur van de Leiderdorpse studio is vergelijkbaar met de oude huur van de Leidse studio, dat in overweging genomen: waarom is er nooit overwogen de Leidse locatie aan te houden?

Wat is er gebeurd met de inbreng van de klankbordgroep? Klopt het niet dat deze inspraak zou hebben voordat er grote besluiten genomen werden?

Om jullie verder in te lichten over de toekomst en ook jullie (eventuele) vragen te beantwoorden, organiseren wij aanstaande donderdag 11 juli om 20:00 uur een informatiebijeenkomst bij AREA071.

Vind het bestuur het passend om deze bijeenkomst op zo’n on-neutrale locatie te laten plaatsvinden? Is er nagedacht over een andere locatie binnen het verzorgingsgebied van de omroep?

Hoe worden wij te woord gestaan bij de bijeenkomst? Wordt er vooral gezonden vanuit het bestuur of is er ook ruimte voor zorgen vanuit de organisatie over dit besluit?

Waarom staat eventuele tussen haakjes? Gaat u ervan uit dat uw communicatie de laatste tijd zo duidelijk is geweest dat de mogelijkheid bestaat dat er geen vragen zouden zijn?

Vragen over de brief aan de gemeenteraad van Leiden van 18 juni

Klik om toegang te krijgen tot O_12_Bestuur_Unity_met_het_nieuws_van_Sleutelstad_over_Stand_van_zaken_Streekomroep_d.d._19-06-24.pdf

Waarom zijn medewerkers en vrijwilligers niet geïnformeerd over het versturen van deze brief? Waarom moeten wij hierover in het Leidsch Dagblad lezen?

Klopt het dat de schorsing van Chris eerder dit jaar voortkwam uit het delen van interne informatie naar het Leidsch Dagblad? (Ik citeer uit de brief: Communiceren over de fusie doe je met elkaar en niet via de Media)  Vind het bestuur dat ze integer handelt door precies hetzelfde te doen?

In de brief doet het bestuur tientallen beloftes en verontschuldigingen. Blijkbaar weet het bestuur dat ze veel fout gedaan hebben. Hebben jullie nooit overwogen dat jullie wellicht niet de juiste mensen op de juiste plek zijn? Hebben jullie je bij het opstellen van de brief niet achter de oren gekrabd, en overwogen om op te stappen?

De insteek van het bestuur is altijd geweest om gezamenlijk verder te gaan en om tot een goede streekomroep te komen waar plek is voor zowel Rudo Slappendel en de Unity-crew als Chris de Waard en de betrokkenen bij Sleutelstad.

Waarom wordt het personeel van Unity aangeduid als crew en de medewerkers van Sleutelstad slechts als betrokkenen? Bedoelt het bestuur hiermee te zeggen dat de sleutelstad-mensen geen inhoudelijke bijdrage leveren aan de omroep?

De producenten zorgen daarbij voor goede radio en goed nieuws, het bestuur bouwt verder aan een degelijke en toekomstbestendige streekomroep.

Kan het bestuur één (1) maatregel uit de afgelopen maanden noemen die uiting geeft aan het bouwen aan een degelijke en toekomstbestendige omroep? Kan het bestuur toelichten hoe het een degelijke omroep voor elkaar denkt te krijgen zonder de nieuws-afdeling van die omroep?

Aanvullende vragen

Waarom is het bestuur van de omroep nooit inhoudelijk ingegaan op de inhoudelijke kritiek van de heer de Waard op commerciële verstrengeling en ondermijning vanuit de Unity-kant? Vind het bestuur deze kritiek onterecht?

Zo ja, hoe verklaart het bestuur de uitzendingen van de LOV, de gesponsorde programma’s en de berichten van Rudo Slappendel op de website? (Waar hij in 7 van de 10 gevallen voor de staking schreef over organisaties of initiatieven waar hij persoonlijk bij betrokken was?)

Waarom maakt het bestuur gebruik van een webadres dat geregistreerd is door Rudeboymedia BV? Waarom is het bestuur enige tijd geleden afgestapt van het gebruik van sleutelstadunity.nl? Waarom wordt er geen uiting gegeven aan onafhankelijkheid door een webadres te registreren dat op naam van de stichting staat?

Waarom heeft het bestuur besloten om na de brief van Chris het conflict alleen maar verder op te stoken en op geen enkele manier toenadering te zoeken tussen de vrijwilligers en freelance medewerkers? Wat was het gameplan hier? Hoe had het bestuur verwacht het conflict uit te komen met het opstoken ervan?

Tevens, waarom functioneerden alle freelancers zonder freelanceovereenkomst? Waarom heb ik die als correspondent Oegstgeest nooit mogen ontvangen?

Heeft het bestuur overwogen dat zijn eigen positie een oplossing in de weg staat? Heeft het bestuur overwogen op te stappen?

Met vriendelijke groet,

Jan Frensen.

verslaggever Sleutelstad

Middelstegracht 87A, 2312 TT LEIDEN

Heeft u vragen of leuke nieuwstips loop gerust eens binnen, bij ons staat de deur altijd open en krijgt u wel direct antwoord op uw vragen.

Gerelateerde artikelen

6 reacties

Teunis de Roode 9 juli 2024 - 19:50

Dat heeft super ego dan aardig voor elkaar wat een lul.

Reply
Teunis de Roode 9 juli 2024 - 19:51

Rudo bedoel ik dus.

Reply
די מריו 9 juli 2024 - 21:50

Nou lekker dan, dus wel gaan straks gewoon weer terug naar het begin.

Love as always
Dimario

Reply
Sjoerd 10 juli 2024 - 7:10

Het was te verwachten, ik had al het een en ander van je meegekregen. Weer lekker doorgaan waarmee jullie bezig waren, mits dat financieel mogelijk is natuurlijk. Laat de rest maar in z’n eigen sop gaarkoken.

Reply
rietepietz 11 juli 2024 - 15:38

Als volkomen buitenstaander kan ik er geen zinnig woord over zeggen natuurlijk. Niet meer dan “jammer wanneer zo’n samenwerking niet brengt wat de bedoeling en verwachting was. “

Reply
IV 11 juli 2024 - 21:41

Wat is dit vaag allemaal!

Reply

Plaats een reactie